Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Spis treści

Nauka w naszej szkole, prowadzonej przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu,  dla obywateli innych Państw jest płatna. Wyjątek stanowią cudzoziemcy z Kartą Polaka.
 
W dniu 14 listopada 2017 r. w Dzienniku Urzędowym MKiDN z 2017 r. pod poz. 74 zostało opublikowane zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 listopada 2017 r.   w sprawie wysokości opłat za korzystanie z nauki w publicznych szkołach artystycznych oraz za udzielane świadczenia w publicznych placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom szkół artystycznych w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania oraz sposobu wnoszenia tych opłat.
pdf icon
Zarządzenie określa wysokość opłat ustalonych dla osób nie będących obywatelami polskimi z tytułu pobierania nauki w publicznych szkołach artystycznych oraz bursach szkolnictwa artystycznego.
Zarządzenie w tej sprawie wydał również nasz organ nadzoru: dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej.
pdf icon
Z wnioskiem o zwolnienie z opłat  występują rodzice.
Dokumenty należy kierować do Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej na adres:
 
Szanowny Pan
dr Zdzisław Bujanowski 
Dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej
ul. Mikołaja Kopernika 36/40
00-924 Warszawa
 
Dokumenty mają być napisane w języku polskim.
 
Nie ma wzoru wniosku. Trzeba napisać je w formie listu do Ministra KiDN opisując trudną  materialnie sytuację.
Ponadto, zgodnie z pismem Centrum Edukacji Artystycznej dotyczącym udzielenia niezbędnej pomocy w skompletowaniu dokumentacji potrzebnej do otrzymania zgody na zwolnienie z opłat związanych z edukacją cudzoziemców w Zespole Szkół Plastycznych w Katowicach, przekazuję na Państwa ręce informacje dotyczące załączników do napisanego przez Państwa wniosku do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
We wniosku proszę wskazać:
 

We wniosku proszę wskazać:

- od kiedy Państwo przebywają na terenie RP, na podstawie jakiego dokumentu (karta czasowego, stałego pobytu…; jeśli czekacie Państwo na decyzję to proszę podać tę informację)

- stan osobowy rodziny (ilość dzieci niepełnoletnich na utrzymaniu);

proszę załączyć:

- Decyzję Wojewody dotyczącą zezwolenia czasowego/stałego na pobyt DZIECKA na terytorium RP;

- aktualne zaświadczenie wystawione przez Państwa zakłady pracy o wysokości wynagrodzenia brutto i wynagrodzenia netto uzyskanego w ciągu ostatnich 3 miesięcy;

- zaświadczeń wystawionych przez inne instytucje udzielające wsparcia pieniężnego i niepieniężnego Państwa rodzinie; w przypadku, gdy takie świadczenia są czynione; (np. 500+)

- zaświadczenia z banku w przypadku udzielonego kredytu: o wysokości posiadanego zadłużenia i wysokości spłacanych miesięcznych rat kredytu;

Potrzebny jest ponadto skan następujących dokumentów:

1) zaświadczenie potwierdzające uczęszczanie do szkoły plastycznej; może być zaświadczenie o zakwalifikowaniu do nauki na podstawie egzaminu wstępnego lub egzaminu kwalifikacyjnego (do klasy wyższej niż pierwsza).

Potrzebna będzie być może dodatkowo jeszcze:

2) opinia wychowawcy klasy;

3) opinia nauczyciela przedmiotu głównego jako uzasadnienie szczególnych uzdolnień i osiągnięć córki/syna.

W Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 czerwca 2019 r. (poz. 1247, zał. 5) – znajduje się tabela realizowanych obowiązkowych zajęć dla uczniów naszej szkoły.

RAMOWY WY PLAN NAUCZANIA Liceum Sztuk Plastycznych

ZAJĘCIA EDUKACYJNE OGÓLNOKSZTAŁCĄCE i ARTYSTYCZNE (LSP)

5-letni cykl kształcenia – klasy I-V

Załącznik 5 (strona 39-43 rozporządzenia)

pdf icon

W szkole obowiązkowe zajęcia edukacyjne:

ogólnokształcące są realizowane w systemie lekcyjno-klasowym w oddziale, grupie oddziałowej, grupie między-oddziałowej lub grupie między-klasowej,

artystyczno-zawodowe są realizowane w systemie lekcyjno-klasowym w oddziale, grupie oddziałowej, grupie między-oddziałowej lub grupie między-klasowej